วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2554

เจาะเลือดและขึ้นทะเบียนแพะ

13 ตุลาคม 2554 ดำเนินการทำทะเบียนพร้อมติดหมายเลขทะเบียนสัตว์และเจาะเลือดแพะ จำนวน 84 ตัว เพื่อทดสอบโรคแท้งติดต่อโดยเป็นขั้นตอนการสร้างมาตรฐานฟาร์มปลอดโรคแท้งติดต่อของแพะ ที่เป็นโรคสัตว์ติดคนชนิดหนึ่ง ณ มุสลิมฟาร์ม หมู่ที 1 ตำบลแม่นะ อ.เชียงดาว

วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ทำประวัติและตรวจโรคม้า

26 พฤษภาคม 2554 เจาะเลือดเพิ่มเก็บซีรั่มส่งตรวจโรคโลหิตจางติดเชื้อในม้า ต.เมืองงาย อ.เชียงดาว พร้อมทำทะเบียน