วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2553

เก็บซีรั่มและทำเครื่องหมายแพะ

ดำเนินการเจาะเลือดเพื่อเก็บตัวอย่างซีรั่มตรวจโรคแท้งติดต่อในแพะ พร้อมติดเบอร์หูเครื่องหมายประจำตัวและทำประวัติ ซึ่งมีเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะทั้งสิ้น 10 ราย จำนวนแพะทั้งสิ้น 119 ตัว ส่วนใหญ่เป็นแพะพันธุ์พื้นเมืองโดยมีแพะพันธุ์ซาเนนอยู่ประมาณ 10 % มีเกษตรกรที่เลี้ยงอยู่ตำบลเมืองนะ 3 ราย / ต.เมืองงาย 2 ราย / ต.ปิงโค้ง 1 ราย / ต.เชียงดาว 1 ราย และ ต.แม่นะ 3 ราย ซึ่งจะดำเนินการสร้างเป็นฟาร์มปลอดโรคในลำดับต่อไป


วันเสาร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2553

เก็บซีรั่มและทำเครื่องหมายโค

24 กันยายน 2553 เจาะเลือดเก็บซีรั่มและทำเครื่องหมายประจำตัว เพื่อตรวจสอบระดับภูมิคุ้มกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโคเนื้อ และตามโครงการจัดระบบการทำเครื่องหมายและขึ้นทะเบียนสัตว์แห่งชาติ(NID) ณ หมู่ที่ 4 บ้านแม่ข้อน ต.เมืองงาย อ.เชียงดาว